Privacybeleid

 

Dit is de privacyverklaring van Spier Verginia Fotografie . 

Spier Verginia Fotografie respecteert jullie privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Spier Verginia Fotografie is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door ons worden verzameld. Omdat Spier Verginia Fotografie haar policy eenzijdig kan wijzigen adviseer ik jullie deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen of klachten kunnen jullie altijd terecht bij mij via een mail info@verginiaspier.com 

Contactgegevens:

* https://spierverginiafotografie.nl/

* Grunewaldstraat 35 

* 1328 VB Almere

KVK 50744525

  • 06 – 12609041

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Spier Verginia Fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruik wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Foto’s in opdracht gemaakt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die 

Spier Verginia Fotografie verwerkt

Spier Verginia Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@verginiaspier.com dan verwijder ik deze informatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Spier Verginia
Fotografie  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
  • Om een reportage te kunnen plannen/reserveren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Om jouw betaling af te kunnen handelen
  • Spier Verginia Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoelang Spier Verginia Fotografie persoonsgegevens bewaart

Spier Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: Spier Verginia Fotografie bewaart je personalia, telefoonnummer, e-mailadres 7 jaar (wettelijke verplichting)

In jouw opdracht gemaakte foto’s: Spier Verginia Fotografie bewaart de foto’s in overleg met klant 1 jaar op datum van opdracht, tenzij anders overeengekomen. Zolang Spier Verginia Fotografie je foto’s bewaart, kun je deze bij mij opvragen.

Foto’s kunnen worden gepubliceerd op onze eigen website https://spierverginiafotografie.nl (artistiek belang). Voor publicatie op social media en websites van derden wordt toestemming gevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Spier Verginia Fotografie verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Spier Verginia  Fotografie een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Spier Verginia Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die Spier Verginia Fotografie gebruikt

Spier Verginia Fotografie maakt geen gebruik van functionele cookies, en analytische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spier Verginia Fotografie . Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@verginiaspier.com

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Spier Verginia Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Spier Verginia Fotografie persoonsgegevens beveiligt

Fotografie Spier Verginia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@verginiaspier.com